سليم عليوي ح., عبد علي عبد الحسين م., & حميد سلمان م. (2017). In Vitro Seed Culture as Simple and Rapid Method for Screening Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Tolerance to Water Stress: Hasanein S. Oleiwi* Muslim A. Abdulhussein** Maher H. Salman *. Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, 4(1), 27–39. https://doi.org/10.59658/jkas.v4i1.77