[1]
جابر ج. ع., “n”, JKAS, vol. 3, no. 4, pp. 160–171, Dec. 2016.